Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 5 năm 2019

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 10/05/2019 - 15:20
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2019
Ngày thực hiện 13/05/2019 08:30
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 17
Có mặt 17
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung Phần Mở đầu
– Thu nộp đảng phí
-Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
-Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ
Phần Nội dung
– Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 4/.2019.
– Đánh giá việc học tập làm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
– Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII trong chi bộ
-Nhiệm vụ của chi bộ tháng 5/2019.
– Chi bộ thảo luận
Phần Kết luận
– Bí thư nêu tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận.
– Chi bộ biểu quyết.
Phần Kiểm tra, giám sát chi bộ
– Thông qua KH kiểm tra, giám sát năm 2019 của chi bộ; Tháng 5 KTCH 3 đ/c T.Tiên, Vương Lợi, Văn Lên
Chi bộ Các Trung tâm thực hiện tuyên truyền, triển khai chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.