Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 3 năm 2023

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 07/03/2023 - 15:34
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2023
Ngày thực hiện 08/03/2023 08:30
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1. Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 02/2023
2. Thảo luận nội dung Nghị quyết tháng 03/2023 về:
2.1 Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
– Triển khai hướng dẫn công tác văn hóa – văn nghệ năm 2023 theo Công văn số 224-CV/ĐUT, ngày 16/2/2023 của Đảng ủy Trường.
– Hướng dẫn Sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam theo Công văn số 1145 -CV/BTGTU ngày 15/2/2023 của Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Dương.
– Triển khai Kế hoạch học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng” năm 2023 của Chi bộ Các Trung tâm.
2.2 Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
– Giới thiệu 2 quần chúng Trịnh Huỳnh Chấn và Thái Bửu Tuệ tham gia lớp nhận thức về Đảng.
2.3 Công tác kiểm tra, giám sát
2.4 Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Các Trung tâm dự kiến kế hoạch công tác tháng 3
2.5 Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên)
– Hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn trường tổ chức trong tháng 3.
3. Kết luận, thông qua Nghị quyết