Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 11 năm 2021

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 03/11/2021 - 10:53
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2021
Ngày thực hiện 05/11/2021 09:00
Địa điểm Trực tuyến qua google meeting
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Tuyên truyền các nội dung của tài liệu sinh hoạt tháng 11
– Báo cáo công tháng 10 và kế hoạch tháng 11 của các đơn vi.
– Thảo luận, góp ý cho Nghị quyết tháng 11
– Kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành năm 2021 các đ/c: Tô Vĩnh Bảo, Võ Thị Cẩm Vân