Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 10 năm 2022

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 08/10/2022 - 09:47
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2022
Ngày thực hiện 07/10/2022 08:30
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 19
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do Lê Văn Hải – đi công tác
Nội dung Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. – Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 09/2022, Thảo luận nội dung Nghị quyết tháng 10/2022 về: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Trung tâm; công tác đoàn thể; – kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành các đồng chí: Vân, Hào, Phương, Trường An, Hiền