Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 1 năm 2023

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 11/01/2023 - 14:19
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2023
Ngày thực hiện 11/01/2023 14:30
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 16
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Lưu Thị Hiền, Nguyễn Thị Hương: Nghỉ phép về quê ăn tết
Nội dung – Tuyên truyền tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở
– Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 12/2022: Chi bộ Xem xét cho ý kiến và ra Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức đối với 02 đông chí Bùi Việt Thi và Nguyễn Viết Xuân Sang; Thực hiện các công tác thường xuyên tại các Trung tâm
– Thảo luận nội dung Nghị quyết tháng 01/2023 về: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Trung tâm; công tác đoàn thể.