Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 1 năm 2022

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 31/12/2021 - 10:24
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2022
Ngày thực hiện 31/12/2021 09:00
Địa điểm Phòng Khách 1
Số đảng viên 17
Có mặt 17
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở
– Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 12/2021, Thảo luận nội dung Nghị quyết tháng 01/2022 về: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên (tổ chức kết lễ nạp đảng cho 2 quần chúng Bùi Việt Thi, Nguyễn Viết Xuân Sang); thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Trung tâm; công tác đoàn thể.