Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 1 năm 2019

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 08/01/2019 - 09:38
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2019
Ngày thực hiện 08/01/2019 08:00
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 17
Có mặt 17
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung Đóng đảng phí quý 4/2018
Đánh giá kết quả lãnh đạo của Chi bộ trong tháng 12/2018.
Thông qua nghị quyết của Chi bộ trong tháng 1/2019:
– Lãnh đạo việc chuẩn bị đánh giá ngoài theo chuẩn AUN 4 ngành đào tạo của nhà trường;
– Lãnh đạo chuẩn bị Hội nghị CB,CV các đơn vị năm 2018-2019; Tham dự sơ kết HKI và Hội nghị CBVC cấp trường ngày 25/01/2019
– Lãnh đạo việc mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi – 2019 vui tươi, an toàn và tiết kiệm.