Họp chi bộ Các phòng ban tháng 5 năm 2017

Trần Văn Trung đăng vào 10/05/2017 - 08:55
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2017
Ngày thực hiện 09/05/2017
Địa điểm Pho2ng E2.101
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do Khong
Nội dung – Thong tin thoi su
– Bao cao du thao Nghi quyet chi bo thang 5/2017.
– Thao luan; dong gop y kien cho Nghi quyet.
– Cong bo Quyet dinh Kiem
– Danh gia thuc hien Chi thi 05 ve “Day manh hoc tap va lam theo tu tuong, dao duc, phong cach Ho Chi Minh”.
– Danh gia thuc hien Phe binh va Tu phe binh
– Sinh hoat chuyen de quy I: Lam theo phong cach Ho Chi Minh o cac don vi phong ban.
– Thao luan
– Ket luan – Bieu quyet
– Ket thuc