Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học

Nguyễn Thị Nga đăng vào 14/06/2023 - 10:39

Ngày 8/6/2023, chi bộ khoa Khoa học quản lý đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học”.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhận thức rõ điều này, nhiều chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường đã đẩy mạnh nâng cao sinh hoạt chuyên đề trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là gắn với nhiệm vụ của người đảng viên – giảng viên đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học. Theo đó, nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ đã được cấp ủy khoa Khoa học quản lý lựa chọn đa dạng, phong phú tập trung vào việc đẩy mạnh học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực tế chuyên môn; triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của nhà trường và nhiệm vụ của người đảng viên – giảng viên; các giải pháp phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên,…

Trong đợt sinh hoạt lần này, với việc tổ chức buổi sinh hoạt theo chuyên đề, mỗi tổ đảng đã nghiên cứu, chọn lựa các chủ đề tham luận gắn với việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Khoa học quản lý trong bối cảnh chuyển đổi sang cơ chế tự chủ đại học, đặc biệt là các định hướng và giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học. Bàn luận về vai trò của tự chủ đại học trong bối cảnh hiện nay, các đảng viên đều đồng thuận cho rằng, tự chủ đại học ngày càng đóng vai trò quan trọng phát huy năng lực nội tại của các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời cũng nhằm để đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu phát triển nhân lực trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng. Qua nhận thức vai trò của giảng viên trong tự chủ đại học, chi bộ cũng đã đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên khoa Khoa học quản lý theo định hướng tự chủ đại học, như: (1) Nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên; (2) Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết cho giảng viên; (3) Tăng cường chính sách khuyến khích giảng viên nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí có uy tín trong khu vực và trên thế giới; (4) Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá năng lực giảng viên; (5) Xây dựng và ban hành thống nhất các quy định về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đến các khoa, chương trình trong hoạt động phát triển đội ngũ giảng viên; (6) Tiếp tục nâng cao và hoàn thiện tiêu chí về phẩm chất, năng lực nhà giáo đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ đã được cấp ủy khoa Khoa học quản lý lựa chọn đa dạng, phong phú tập trung vào việc đẩy mạnh học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực tế chuyên môn

Tin: BBT; Ảnh: Chi bộ khoa KHQL