Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII” trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên

Nguyễn Thị Nga đăng vào 01/03/2024 - 11:20

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 421-KH/BTGTW ngày 29/01/2024, tổ chức  Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII” trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

Cuộc thi (diễn ra từ ngày 26-2 đến 17-3-2024) được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến, trong chuyên mục Nghị quyết và Cuộc sống trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn/), tương ứng 3 tuần thi:

– Tuần thứ nhất: Từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 03/3/2024;

– Tuần thứ hai: Từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024; 

– Tuần thứ ba: Từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024.

Đối tượng tham dự thi gồm: cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị – xã hội; các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.

Nội dung thi: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) ban hành ngày 24-11-2023, gồm: (1) Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; (2) Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; (3) Nghị quyết số 44-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; (4) Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Cuộc thi giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII). Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thông qua Cuộc thi nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân; góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và những nhận thức lệch lạc xung quanh nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII).

BBT