Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 8 năm 2023

Bùi Thanh Khiết đăng vào 11/08/2023 - 08:02
Người báo cáo Đỗ Đắc Thiểm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2023
Ngày thực hiện 09/08/2023 10:30
Địa điểm Phòng khách 1
Số đảng viên 18
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do Huỳnh Nguyễn Thành Luân (bệnh – có phép).
Nguyễn Hoàng Quốc Bảo (bận đột xuất – có phép)
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 3/2023.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
– Thông tin nội bộ tháng 8/2023
– Triển khai thực hiện Kế hoạch số 69/KH-ĐHTDM ngày 25/7/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của cấp ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên
2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Chi bộ tiếp tục hướng dẫn quần chúng Đắc Hưng, Việt Hưng, Minh Trí, Văn Bình viết lý lịch.
Hoàn thành và gửi cuốn quần chúng Kim Chi về Văn phòng Đảng ủy (ngày 09/8/2023), quần chúng Bích Ngọc (đã xác minh được 2/3 địa phương).

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát.
Chi bộ thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2023: Đc Lê Trường An, Đc Trần Dũng
2.4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Triển khai Tổ chức sinh hoạt chính trị cho toàn thể đơn vị, các chương trình đào tạo.
– Triển khai Kế hoạch tổ chức sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa
– Triển khai Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm
– Hoạt động Đào tạo
– Hoạt động công tác sinh viên
– Hoạt động nghiên cứu khoa học
– Hoạt động đảm bảo chất lượng
– Hoạt động liên quan đến doanh nghiệp
– Hoạt động khác
2.5. Lãnh đạo đoàn thể
Tuyên truyền, tham gia các hoạt động công đoàn cấp trên.
3. Thảo luận
4. Bí thư kết luận. Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết.