Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 7 năm 2022

Bùi Thanh Khiết đăng vào 12/07/2022 - 16:22
Người báo cáo Đỗ Đắc Thiểm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2022
Ngày thực hiện 12/07/2022 08:00
Địa điểm Hình thức online
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Đồng chí Lê Quốc Cường – Bận lịch công tác tại Cơ sở Bến Cát
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 3/2022.
– Thông tin thời sự.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Tuyên truyền và tham gia các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022).
Đảng viên tham dự Hội nghị chuyên đề “Phát huy giá trị vă nhóa, con người Việt Nam nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Tiếp tục triển khai hoạt động phòng chống dịch Côvid-19 trong tình hình mới.
2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Các đồng chí tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức An ninh quốc phòng, đối tượng 4: Trịnh Quốc Thanh, Trịnh Thị Như Quỳnh
2.3. Công tác kiểm tra, giám sát;
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022: kiểm tra đảng viên chấp hành đồng chí Trần Văn Tài và đồng chí Nguyễn Thị Thủy
2.4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Hoạt động Viện Kỹ thuật – Công nghệ
– Hoạt động các Chương trình đào tạo đại học
– công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức Hội thảo quốc gia
2.5. Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, chi đoàn khối chuyên viên)
2.6. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII.
2.7. Đánh giá thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về việc đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
2.8. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến;
2.9. Lấy ý kiến kết nạp đảng đối với quần chúng sinh viên Nguyễn Thị Thanh Trúc
3. Kết thúc cuộc họp
– Tổng hợp các ý kiến phát biểu;
– Chi ủy định hướng tư tưởng đối với đảng viên;
– Đồng chí chủ trì kết luận và chi bộ biểu quyết.
– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt;
– Ký biên bản cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp