Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 5 năm 2022

Bùi Thanh Khiết đăng vào 12/05/2022 - 03:21
Người báo cáo Đỗ Đắc Thiểm
Chức vụ Phó Bí thư Chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2022
Ngày thực hiện 11/05/2022 14:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 13
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do Đồng chí Cao Trọng Hùng – Do bận lịch dạy tại Cơ sở Bến Cát
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên đến tháng 5/2022.
– Thông tin thời sự.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Tuyên truyền kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022); kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).
Tiếp tục triển khai hoạt động phòng chống dịch Côvid-19 trong tình hình mới.
Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai: Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;
2.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Theo chức năng nhiệm vụ của Viện Kỹ thuật – Công nghệ
2.3. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Đồng chí Nguyễn Trung Vũ và đồng chí Cao Trọng Hùng tạm thời sinh hoạt tại Chi bộ từ tháng 5/2022.
2.4. Công tác kiểm tra, giám sát;
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022: kiểm tra đảng viên chấp hành đồng chí Lê Quốc Cường và đồng chí Võ Quốc Lương.
2.5. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII.
2.6. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến;
3. Kết thúc cuộc họp
– Tổng hợp các ý kiến phát biểu;
– Chi ủy định hướng tư tưởng đối với đảng viên;
– Đồng chí chủ trì kết luận và chi bộ biểu quyết.
– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt;
– Ký biên bản cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp.