Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 4 năm 2024

Bùi Thanh Khiết đăng vào 21/04/2024 - 20:53
Người báo cáo Đỗ Đắc Thiểm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2024
Ngày thực hiện 10/04/2024 14:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 17
Có mặt 13
Vắng mặt, lý do Ngô Bảo – ĐV báo vắng
Ngô Thanh Đông – GV bận lịch dạy
Lê Trường An – GV bận lịch dạy
Nguyễn Đình Thọ – GV tiểu phẫu chân
Nội dung 1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Thông tin nội bộ tháng 03/2024
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Kiểm tra đảng viên chấp hành: Tất cả đảng viên trong chi bộ đều đã thực hiện.
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
1.2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
– Tiếp tục hoàn thành hồ sơ kết nạp đảng. Hiện chi bộ đang phát triển 17 hồ sơ.
– Công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 (Tiến hành tổ chức kiểm tra, giám sát tháng 4 năm 2024 đối với đồng chí Lê Quốc Cường, đồng chí Võ Quốc Lương và đồng chí Hồ Ngọc Trung Kiên)
2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị và Công tác chuyên môn
– Triển khai công tác chuyên môn liên quan đến công tác Đào tạo, Công tác sinh viên, công tác nghiên cứu khoa học.
– Triển khai Kế hoạch tổ chức cho sinh viên.
* Đào tạo
– Đăng ký môn học cho sinh viên HK3 năm học 2023-2024
* Đảm bảo chất lượng:
* Nghiên cứu khoa học
– Thông tin đăng ký NCKH hk2 cho sinh viên
* Giảng dạy: Theo dõi tình hình giảng dạy tháng 03/2024
* Cố vấn học tập: Họp lớp tháng 03/2024
* Công tác sinh viên: Theo dõi tình hình sinh viên tham gia các hoạt động chung.
* Công tác khác:
3. NCKH và Hội thảo:
– GV tiếp tục thực hiện đề tài NCKH đã đăng ký.
– Báo cáo NCKH.
4. Lãnh đạo đoàn thể:
+ Công đoàn
– Thực hiện chăm lo chính sách cho công đoàn viên theo đúng quy định.
– Theo dõi tình hình Đoàn viên tại Viện, thăm hỏi động viên kịp thời.
+ Đoàn Thanh niên:
– Thực hiện công tác hỗ trợ đoàn viên, thanh niên Viện KTCN.
– Khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động trong và ngoài Viện.
– Tham gia các hoạt động trong và ngoài viện
5. Lãnh đạo đoàn thể
Tuyên truyền, tham gia các hoạt động công đoàn cấp trên.
6. Thảo luận
7. Bí thư kết luận. Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết.