Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 4 năm 2022

Bùi Thanh Khiết đăng vào 08/04/2022 - 22:58
Người báo cáo Đỗ Đắc Thiểm
Chức vụ Phó Bí thư Chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2022
Ngày thực hiện 08/04/2022 13:30
Địa điểm Văn phòng Viện Kỹ thuật – Công nghệ
Số đảng viên 11
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do Ngô Bảo – Bệnh đột xuất
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ tháng 4/2022.
– Thông tin thời sự.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3).
Tiếp tục triển khai hoạt động phòng chống dịch Côvid-19 trong tình hình mới.
Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai: Chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.
Thông qua kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của Viện KTCN, năm 2022 (Tổ chức 04 chuyên đề theo 04 quý của năm).
2.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ của Viện Kỹ thuật – công nghệ
2.3. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Tiếp nhận đồng chí Lê Trường An sinh hoạt chính thức từ 01/4/2022
2.4. Công tác kiểm tra, giám sát;
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022: kiểm tra đảng viên chấp hành đồng chí Đỗ Đắc Thiểm và đồng chí Trịnh Thị Như Quỳnh
2.5. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII.
2.6. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến;
3. Kết thúc cuộc họp
– Tổng hợp các ý kiến phát biểu;
– Chi ủy định hướng tư tưởng đối với đảng viên;
– Đồng chí chủ trì kết luận và chi bộ biểu quyết.
– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt;
– Ký biên bản cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp