Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 3 năm 2022

Bùi Thanh Khiết đăng vào 09/03/2022 - 21:09
Người báo cáo Đỗ Đắc Thiểm
Chức vụ Phó Bí thư Chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2022
Ngày thực hiện 09/03/2022 14:00
Địa điểm Hình thức online
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ tháng 03/2022
– Thông tin thời sự.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên.
Tiếp tục triển khai hoạt động phòng chống dịch Côvid-19 trong tình hình mới.
Đảng văn tháng 3
2.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ của từng Chương trình và của Viện.
2.3. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên tháng 03/2022
Thông tin về nhân sự của các đơn vị thuộc chi bộ.
2.4. Công tác kiểm tra, giám sát;
Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022.
2.5. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII.
2.6. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến và phân công đảng viên hướng dẫn quần chúng viết lý lịch xin vào Đảng.
3. Kết thúc cuộc họp
– Tổng hợp các ý kiến phát biểu;
– Chi ủy định hướng tư tưởng đối với đảng viên;
– Đồng chí chủ trì kết luận và chi bộ biểu quyết.
– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt;
– Ký biên bản cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp