Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 11 năm 2022

Bùi Thanh Khiết đăng vào 11/11/2022 - 16:39
Người báo cáo Đỗ Đắc Thiểm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2022
Ngày thực hiện 11/11/2022 14:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 16
Có mặt 13
Vắng mặt, lý do Lê Quốc Cường (Dự Hội thảo tại Đà Nẵng), Ngô Thanh Đông (Dự Hội thảo quốc tế tại Hưng Yên), Trần Dũng (có giờ dạy tại Bến Cát)
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ tháng 11/2022
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022);
Tất cả cán bộ, đảng viên của chi bộ thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường (theo tiêu chuẩn MOET) từ 9/2022 đến 2/2023.
Tiếp tục triển khai hoạt động phòng chống dịch Côvid-19 trong tình hình mới.
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên:
– Công văn số 858-CV/ĐUK về việc định hướng tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt;
– Công văn số 859-CV/ĐUK về việc định hướng tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân;
– Báo cáo số 85-BC/ĐUK báo cáo công tác xây dựng Đảng 9 tháng đấu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.
2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Chi bộ thông qua bản kiểm điểm đồng chí Trần Văn Tài, chuyển sinh hoạt đảng nội bộ về Chương trình Elearning. Lý do: Chuyển nhiệm vụ hành chính tại Elearning.
Thực hiện kiểm tra tên chi bộ nơi cư trú, để thực hiện lấy bản nhận xét cuối năm (Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW).
2.3. Công tác kiểm tra, giám sát;
Đã hoàn thành.
2.4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Giảng dạy
– Nghiên cứu khoa học
– Công tác khác
2.5. Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, chi đoàn khối chuyên viên)
2.6. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII. Kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
2.7. Đánh giá thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về việc đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
2.8. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến;
3. Kết thúc cuộc họp
– Tổng hợp các ý kiến phát biểu;
– Chi ủy định hướng tư tưởng đối với đảng viên;
– Đồng chí chủ trì kết luận và chi bộ biểu quyết.
– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt;
– Ký biên bản cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp.