Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 10 năm 2022

Bùi Thanh Khiết đăng vào 13/10/2022 - 12:11
Người báo cáo Đỗ Đắc Thiểm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2022
Ngày thực hiện 13/10/2022 08:15
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 16
Có mặt 13
Vắng mặt, lý do Vắng 03 đc: Trần Dũng (Có lịch dạy tại Bến Cát); đc Ngô Thanh Đông (Có lịch dạy tại Bến Cát) và đc Nguyễn Đình Thọ (Có lịch đi Thi AWS theo Văn bản của Trường).
Nội dung I. Sinh hoạt chi bộ
1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ tháng 10/2022.
– Thông tin thời sự.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Tuyên truyền kỷ niệm kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2022); kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 15/10/2022).
Chi bộ tổ chức chuyên đề:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”.(Chỉ thị số 05-QĐ/TW, chuyên đề năm 2022).
Tất cả giảng viên, đảng viên của chi bộ thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường (theo tiêu chuẩn MOET) từ 9/2022 đến 2/2023.
Tiếp tục triển khai hoạt động phòng chống dịch covid 19 trong tình hình mới
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên:
2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên:
Chi bộ có 04 quần chúng tham gia học Đối tượng Đảng khóa ngày 29/9/2022: thầy Nguyễn Hồ Quang, thầy Đinh Hải Lâm, thầy Hồ Đắc Hưng, thầy Võ Gia Thịnh
2.3. Công tác kiểm tra, giám sát;
Đã thực hiện 14/14 đồng chí (còn 02 đồng chí mới chuyển sinh hoạt và vừa kết nạp Đảng)
2.4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Hoạt động giảng dạy
– Hoạt động nghiên cứu khoa học
– Công tác khác
2.5. Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn và Đoàn Thanh niên)
2.6. Đánh giá thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về việc đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
2.7. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến;
3. Kết thúc cuộc họp
– Tổng hợp các ý kiến phát biểu;
– Chi ủy định hướng tư tưởng đối với đảng viên;
– Đồng chí chủ trì kết luận và chi bộ biểu quyết.
– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt;
– Ký biên bản cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp.
II. Sinh hoạt chuyên đề;
Nội dung chuyên đề:“HỌC TẬP, THẢO LUẬN, ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU SỐ HÓA CỦA XÃ HỘI HIỆN NAY”.(Chỉ thị số 05-QĐ/TW, chuyên đề năm 2022).
– Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ.
– Hình thức: báo cáo trực tiếp.