Họp chi bộ Trung tâm Lý luận chính trị tháng 5 năm 2018

Phan Thanh Bằng đăng vào 02/05/2018 - 07:49
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2018
Ngày thực hiện 02/05/2018
Địa điểm Trung tâm Lý luận chính trị
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Đánh giá kết quả hoạt động lãnh đạo tháng 4/2018;
2) Định hướng hoạt động lãnh đạo tháng 5/2018:
– Tuyên truyền kỷ niệm ngày quốc tế lao động (1/5); kỷ niệm 200 năm ngày sinh C.Mác; kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh;
– Chuẩn bị Hội thảo cấp trường về giảng dạy hòa hợp tích cực các môn lý luận chính trị;
– Tổ chức kiểm tra kế thức học phần các môn: Logic học đại cương và Những nguyên lý cơ abnr của chủ nghĩa Mác – Lênin;
– Hoàn tất hồ sơ đánh giá năng lực giảng viên năm học 2017-2018;
– Thực hiện giảng dạy học kỳ 3, năm học 2017-2018;
– Thực hiện thực tế chuyên môn năm học 2017-2018;
– Tổ chức nghỉ dưỡng năm 2018;
– Kiểm điểm đảng viên chấp hành: Đ/c Phan Thanh Bằng và đ/c Trần Thị Thủy.