Họp chi bộ Trung tâm Lý luận chính trị tháng 12 năm 2017

Phan Thanh Bằng đăng vào 01/12/2017 - 07:48
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2017
Ngày thực hiện 01/12/2017
Địa điểm Trung tâm Lý luận chính trị
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Đánh giá việc thực hiện lãnh đạo của Chi bộ trpong tháng 11/2017 và đề ra nghị quyết thực hiện lãnh đạo đơn vị trong tháng 12/2017.
2) Tổng kết việc thực hiện lãnh đạo đơn vị năm 2017 và dự kiến phương hướng lãnh đạo năm 2018.
3) Kiểm điểm, đánh giá phân loại đảng viên và viên chức năm 2017.
4) Bình xét thi đua khen thưởng Chi bộ và đảng viên năm 2017.