Họp chi bộ Trung tâm Lý luận chính trị tháng 10 năm 2017

Phan Thanh Bằng đăng vào 11/10/2017 - 05:33
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2017
Ngày thực hiện 11/10/2017
Địa điểm Trung tâm Lý luận chính trị
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Đánh giá kết quả hoạt động lãnh đạo của Chi trong tháng qua;
2) Định hướng hoạt động lãnh đạo của Chi bọ trong tháng 10;
3) Kiểm điểm đảng viên chấp hành: Lê Tuấn Anh và Bùi Sỹ Vương;
4) Đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2017.