Họp chi bộ Trung tâm Lý luận chính trị quý i năm 2018

Phan Thanh Bằng đăng vào 19/01/2018 - 09:10
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý I năm 2018
Ngày thực hiện 19/01/2018
Địa điểm Trung tâm Lý luận chính trị
Số đảng viên 8
Có mặt 6
Vắng mặt, lý do Lương Thị Hải Thảo và Trần Thị Thủy (việc riêng)
Nội dung 1) Đánh gia tính hình hoạt động lãnh đạo của Chi bộ trong tháng 12/2017:
– Nghiên cứu, học tập, viết thu hoach, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (XII)
– Đánh gia, phân loại chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở của Đảng năm 2017;
– Phân loại viên chức năm 2017.
2) Hoạt đọng lãnh đạo của Chi bộ trong tháng 01/2018
– Tuyên truyền ký niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968;
– Sinh hoạt chuyên đề quý I/2018: Các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (XII) tại đơn vị);
– Tổ chức Hội thảo Khoa học cấp khoa về tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”;
– Xây dựng Kế hoạch Hội thảo khoa học cấp khoa về tác phẩm Tuyên ngôn Đảng cộng sản và Kế hoạch hội thảo cấp Trường về giảng dạy trực tuyến các môn lý luận chính trị.