Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 5 năm 2021

Phan Thanh Bằng đăng vào 03/05/2021 - 16:44
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2021
Ngày thực hiện 04/05/2021 14:00
Địa điểm Sinh hoạt trực tuyến bằng Microsoft Teams
Số đảng viên 21
Có mặt 21
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Đánh giá việc lãnh đạo đơn vị tháng 4.2021

II. Định hướng lãnh đạo đơn vị tháng 5.2021
1) Tiếp tục quán triệt học tập Nghị quyết ĐH13 của Đảng.
2) Tiếp tục tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
3) Tuyên truyền: 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 151 năm Ngày sinh V.I. Lênin, 131 năm ngày sinh CT Hồ Chí Minh và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
4) Phòng, chống dịch Covid-19
5) Hoàn tất việc nhập điểm lên Edusoft
6) Giảng dạy học kỳ III, 2020-2021.
7) Tham gia Ngày hội khoa học giảng viên và học viên sau đại học lần V – năm 2021.
8) Hoàn tất hồ sơ để kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch 27-KH/ĐHTDM.
9) Tham gia nghiêm túc việc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.
10) Tiếp tục xây dựng: Chương trình hành động thực hiện NQ ĐH13 của Đảng và Chương trình kiểm tra, giám sát 2021.

III. Đánh giá công tác phát triển Đảng.