Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 5 năm 2020

Phan Thanh Bằng đăng vào 28/04/2020 - 16:20
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2020
Ngày thực hiện 29/04/2020 08:00
Địa điểm Trực tuyến bằng Microsoft Teams
Số đảng viên 17
Có mặt 17
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Thông tin và công bố các quyết định liên quan đến tổ chức Chi uỷ và đảng viên trong Chi bộ

II. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị trong tháng 4.2020

III. Dự thảo nghị quyết lãnh đạo đơn vị tháng 5.2020
1) Tuyên truyền kỷ niệm 30/4; 1/5; 19/5;
2) Tiếp tục góp ý xây dựng Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng;
3) Tiếp tục thực hiện giảng dạy học kỳ II; BM LLCT giảng dạy trực tuyến qua MST;
4) Chủ trì Hội thảo khoa học cấp trường “Tư tưởng của Lênin với cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay” và Toạ đàm cấp trường “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
5) Tiếp nhận và triển khai phản biện Hội thảo khoa học chủ đề ““Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc
và vấn đề thuộc địa” của V.I. Lênin và con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc”;
6) Tiếp tục thao giảng, dự giờ
7) Tiếp tục thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Tuyên Giáo.

IV. Đánh giá công tác phát triển đảng viên.