Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 4 năm 2021

Phan Thanh Bằng đăng vào 06/04/2021 - 20:56
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2021
Ngày thực hiện 07/04/2021 09:40
Địa điểm Sinh hoạt trực tuyến bằng Microsoft Teams
Số đảng viên 22
Có mặt 22
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Đánh giá hoạt động lãnh đạo tháng 3.2021
1) Học tập Nghị quyết ĐH13 của Đảng.
2) Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện CT05
3) Tiếp tục triển khai chuyên môn theo Công văn số 732/ĐHTDM-ĐTĐH.
4) Lãnh đạo các chương trình giảng dạy HK2, NH 2020 2021 nghiêm túc.
5) Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ KH-CN năm học 2020 – 2021.
6) Lãnh đạo việc tiếp tục duy trì hoạt động học tập của lớp D18CT.
7) Hưởng ứng cuộc thi viết về tấm gương “Làm theo Bác”

II. Định hướng hoạt động lãnh đạo tháng 4.2021
1) Tiếp tục quán triệt học tập Nghị quyết ĐH13 của Đảng.
2) Tiếp tục tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
3) Xây dựng: Chương trình hành đọng thực hiện NQ ĐH13 của Đảng và Chương trình kiểm tra, giám sát 2021.
4) Hoàn tất giảng dạy học kỳ II, năm học 2020 2021.
5) Lãnh đạo tổ chức kiểm tra học kỳ II, NH 2020 – 2021 nghiêm túc
6) Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ KHCN đã được phê duyệt; tổ chức Hội thảo Khoa học cấp trường về Ph.Ăngghen..
7) Lãnh đạo triển khai các nội dung theo Công văn 732/ĐHTDM-ĐTĐH.
8) Lãnh đạo chuẩn bị kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 27-KH/ĐHTDM

II. Đánh giá cong tác phát triển Đảng của Chi bộ