Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 3 năm 2021

Phan Thanh Bằng đăng vào 24/02/2021 - 05:38
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2021
Ngày thực hiện 24/02/2021 09:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 22
Có mặt 22
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1. Kết nạp đảng viên mới Nguyễn Xuân Tý.
2. Đánh giá kết quả lãnh đạo đơn vị tháng 01 và tháng 02.2021.
3. Tập trung lãnh đạo đơn vị trong tháng 3.2021:
– Tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;
– Tiếp tục giảng dạy học ký II, năm học 2020 – 2021 nghiêm túc nhưng luôn đảm bảo phòng chống dịch Covid-19;
– Tiếp tục triển khai các hoạt đọng khoa học – công nghệ đã được Lãnh đạo nhà trường phê duyệt; tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường về giáo dục QPAN;
– Thực hiện công tác tuyển sinh đại học chính quy ngành Chính trị học năm 2021 theo Kế hoạch số 12/HK-ĐHTDM.
4. Đánh giá việc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng để phát triển Đảng.