Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 3 năm 2020

Phan Thanh Bằng đăng vào 27/02/2020 - 04:44
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2020
Ngày thực hiện 27/02/2020 08:00
Địa điểm Văn phòng Trung tâm Đào tạo kiến thức chung
Số đảng viên 17
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do Đinh Thị Hoa – việc riêng
Nội dung 1) Đánh giá hoạt đọng lãnh đạo của Chi bộ trong tháng 02.2020
2) Thông qua nghị quyết lãnh đạo đơn vị tháng 3.2020
– Thực hiện Kế hoạch 61 của Đảng uỷ Trường về Đại hội Chi bộ.
– Tiếp tục thực hiện nghiêm túc CV 562 về thực hiện một số công việc chuyên môn năm học 2019-2020.
– Thực hiện Công văn 724, ngày 26/11/2019 về thực hiện chuyên môn học kỳ 2, năm học 2019-2020.
– Thực hiện giảng dạy học kỳ 2, năm học 2019 – 2020 đúng quy định.
– Triển khai thực hiện:
+ Kế hoạch Toạ đàm làm theo Bác năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
+ Kế hoạch Hội thảo khoa học cấp trường “Tư tưởng của Lênin với cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay”
3) Thông qua nghị quyết và hoàn tất hồ sơ đề nghị chuyển đảng chính thức đ/c Phan Thành Biên Hùng.