Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 3 năm 2019

Phan Thanh Bằng đăng vào 25/02/2019 - 09:15
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2019
Ngày thực hiện 28/02/2019 00:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 18
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên (Phan Thành Biên Hùng)
II. Đánh giá kết quả lãnh đạo đơn vị tháng 1 và tháng 2/2019
II. Định hướng hoạt động lãnh đạo đơn vị trong tháng 3/2019
1. Chủ trì toạ đàm chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho toàn Đảng bộ;
2. Duy trì hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo kế hoạch đã được phê duyệt. Chú ý thực hiện đúng và nghiêm túc về nề nềp, quy chế, quy định của nhà trường, của đơn vị;
3) Chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường về “Giá trị trường tồn của Quốc tế Cộng sản”, ngày 06/3/209;
4) Tham gia tốt các phong trào của nhà trường.