Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 10 năm 2018

Phan Thanh Bằng đăng vào 07/10/2018 - 11:02
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2018
Ngày thực hiện 08/10/2018 00:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 18
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Đánh giá kết quả lãnh đạo của Chi bộ trong tháng 9:
– Các hoạt động chào mừng năm học mới 2018 – 2019;
– Tiếp tục giảng dạy các học phần đã có thời khoá biểu;
– Lập kế hoạch kiểm tra kết thúc môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đợt 1, học kỳ 1, 2018 – 2019;
– Hoàn chỉnh các kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2018 – 2019
– Báo cáo kết quả thực hiện giảng dạy kết hợp E-learning trong thời gian qua;
– Tổ chức nhận sự Tổ Công đoàn theo yêu cầu của Công đoàn Trường;
– Chăm lo cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu 2018.
2) Thực hiện lãnh đạo đơn vị trong tháng 10/2018:
– Lập hồ sơ chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị;
– Tiếp tục công tác tư tưởng về việc thực hiện giảng dạy kết hợp E-learning;
– Tổ chức kiểm tra kết thúc môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đợt 1, học kỳ 1, năm học 2018 – 2019;
– Lập kế hoạch kiểm tra két thúc môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin học kỳ 1, năm học 2018 – 2019;
– Đăng ký thi đua năm học 2018 – 2019;
– Tổ Công đoàn chăm lo người cao tuổi thân nhân CBVC trong đơn vị và kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam.