Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 1 năm 2021

Phan Thanh Bằng đăng vào 06/01/2021 - 14:18
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2021
Ngày thực hiện 06/01/2021 20:00
Địa điểm Sinh hoạt trực tuyến bằng Microsoft Teams
Số đảng viên 23
Có mặt 23
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong tháng 12.2020
1) Quan triệt học tập NQ Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII và NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
2) Đánh giá, xếp loại chất lượng chất lượng viên chức và đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ và đảng viên 2020.
3) Lãnh đạo việc tổ chức kiểm tra kết thúc học phần HK1, NH 2020 – 2021.
4) Lãnh đạo các chương trình giảng dạy HK2, NH 2020 2021 nghiêm túc.
5) Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ KH-CN năm học 2020 – 2021.
6) Lãnh đạo việc hoàn tất hồ sơ đăng ký thi đua năm học 2020 – 2021.
7) Lãnh đạo việc tiếp tục duy trì hoạt động học tập của lớp D18CT.
8) Lãnh đạo việc huấn luyện cho sinh viên tham gia giải việt dã chào năm mới 2021 do BTV tổ chức.

II. Định hướng lãnh đạo trong tháng 01.2021
1) Tiếp tục quán triệt học tập Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
2) Tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (25.01 – 02.02.2021).
3) Xây dựng kế hoạch hành động của chi bộ thực hiện NQ ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; kế hoạch phát triển đảng viên năm 2021.
3) Tiếp tục hoàn tất nhập điểm và nộp bản điểm về VP Khoa.
4) lãnh đạo tiếp tục giảng dạy HK2, NH 2020 – 2021 nghiêm túc..
5) Lãnh đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ KH-CN đã được phê duyệt.
6) Lãnh đạo việc tiếp tục duy trì hoạt động học tập của lớp D18CT.
7) Lãnh đạo triển khai các nội dung theo Công văn 732/ĐHTDM-ĐTĐH.