Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 1 năm 2018

Phan Thanh Bằng đăng vào 02/01/2019 - 10:58
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2018
Ngày thực hiện 02/01/2019 00:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 18
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Đánh giá kết quả lãnh đạo của Chi bộ trong tháng 12/2018.
2) Thông qua nghị quyết của Chi bộ trong tháng 1/2019:
– Hoc tập nghị quyết Trung ương 8 (khóa 12);
– Đảng viên cam kết phấn đấu, rèn luyện trong năm 2019;
– Lãnh đạo việc chuẩn bị đánh giá ngoài theo chuẩn AUN 4 ngành đầo tạo của nhà trường;
– Lãnh đạo thực hiện giảng dạy học kỳ 2, năm học 2018-2019;
– Lãnh đạo việc phản biện các bài viết, chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp trường về giá trị trường tồn của Quốc tế Cộng sản;
– Lãnh đạo việc Hội nghị CB,CV đơn vị năm 2018-2019;
– Lãnh đạo việc mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi – 2019 vui tươi, an toàn và tiết kiệm.