Họp chi bộ Thư viện tháng 7 năm 2016

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 29/06/2016 - 17:31
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí Thư Chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2016
Ngày thực hiện 05/07/2016
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 5
Có mặt 5
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Kết nạp Đảng cho Quần chúng Hoàng Thị Hằng.
– Tuyên truyền nội bộ chuyết thăm chính thức Việt Nam của TT Hoa Kỳ Barack Obama.
– Báo cáo Kết quả công tác tháng 6/2016 và phương hướng hoạt động tháng 7.
– Sinh hoạt chuyên đề ” Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng”.