Họp chi bộ Thư viện tháng 12 năm 2016

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 07/12/2016 - 10:37
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2016
Ngày thực hiện 08/12/2016
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 5
Có mặt 5
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Nộp đảng phí và nghe thông tin thời sự và triển khai các văn bản của đảng ủy cấp trên .
– Thông qua nghị quyết chi bộ tháng 12/2016
– Đánh giá việc thực hiện cuộc vận dộng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”.
– Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động 2016 và phương hướng hoạt động 2017 của chi bộ
– Kiểm điểm đảng viên và Chi bộ năm 2016, nhấn mạnh tự phê bình và phê bình về nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo văn bản hướng dẫn bổ sung.
-Báo cáo tài chính của chi bộ năm 2016.