Họp chi bộ Phòng ban 3 Tháng 9 năm 2019

Trần Văn Trung đăng vào 05/09/2019 - 06:56
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2019
Ngày thực hiện 05/09/2019 00:00
Địa điểm Phong hop 3
Số đảng viên 16
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Phần Mở đầu
1. Thu nộp đảng phí
2. Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
3. Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ
4. Cử thư ký.
Phần Nội dung
5. Thông tin thời sự
6. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 08/2019
7. Đánh giá việc học tập làm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
8. Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII trong chi bộ
9. Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ.
10. Đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng 9/2019
11. Chi bộ thảo luận
Phần Kết luận
12. Bí thư nêu tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận.
13. Chi bộ biểu quyết.
Phần Kiểm tra, giám sát chi bộ
14. Thực hiện KH kiểm tra, giám sát năm 2019 của chi bộ: kiểm gia, giám sát – Đ/c Nguyễn Thị Phương Trúc
– Đ/c Phan Thị Thanh Huyền
– Đ/c Nguyễn Minh Danh