Họp chi bộ Phòng ban 3 Tháng 9 năm 2018

Trần Văn Trung đăng vào 04/10/2018 - 14:52
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2018
Ngày thực hiện 04/10/2018 00:00
Địa điểm Phong hop 3
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Tho6ng tin tinh hinh dang vien du hop; dong dang phi; thong tin thoi su.
– Đánh giá tình hình nhiệm vụ công tác tháng 09/2018 và công tác tháng 10/2018
– Trien khai: công văn số 05-QĐi/TW ngày 13/9/2018 của BCH TU Đảng; công văn số 2270-CV/ĐUK ngày 13/9/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc quán triệt và phổ biến Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương ; quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị .
– Danh gia thuc hien Chi thi 05 cua Bo Chinh tri.
– Danh gia thuc hien Phe binh va tu phe binh.
– Ke mau chuyen ve Bac Ho.
– Thông qua nghị quyết của Chi bộ trong tháng 10/2018
– Kiểm tra giám sát theo kế hoạch chi bộ 2018 (Kiểm điểm đảng viên chấp hành: Nguyen Kim Hai va Nguyen Thi Nga)
– Thao luan – Bieu quyet