Họp chi bộ Phòng ban 3 tháng 9 năm 2017

Trần Văn Trung đăng vào 04/10/2017 - 17:35
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2017
Ngày thực hiện 04/10/2017
Địa điểm Phong E2.101
Số đảng viên 12
Có mặt 2
Vắng mặt, lý do – D/c Huynh Thi Muoi vang do giai quyet chuyen gia dinh.
– D/c Nguyen Thi Thanh Truc vang do hoc cao hoc (dang hoc cao hoc).
Nội dung – Dong dang phi.
– Tinh hinh nhan su chi bo thang 10/2017.
– Thong tin thoi su quoc te va trong nuoc.
– Thong qua du thao Nghi quyet chi bo thang 10/2017.
– Danh gia viex thuc hien Chi thi 05 cua Bo Chinh tri doi voi chi bo.
– Danh gia viec chi bo thuc hien nguyen tac Phe binh va Tu phe binh.
– Ke mau chuyen ve Bac Ho: Bac Ho voi phu nu Viet Nam.
– Bi thu trinh bay viec thuc hien KH 47-KH/D9UT; trinh bay mot so noi dung co ban cua Quy dinh 86-QD9/TW ve giam sat trong Dang.
– Kiem diem dang vien chap hanh nam 2017: dc Hoang Trong Quyen; dc Pham Van Thinh; dc Nguyen Kim Hai; dc Nguyen Thi Nga.
– Bi thu ket luan.
– Chi bo bieu quyet.
– Ket thuc cuoc hop.