Họp chi bộ Phòng ban 3 Tháng 8 năm 2018

Trần Văn Trung đăng vào 05/09/2018 - 15:17
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Báo cáo Tháng 8 năm 2018
Ngày thực hiện 06/09/2018
Địa điểm Phong hop 2
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Thông tin tình hình đảng viên dự họp chi bộ; đóng đảng phí; thông tin thời sự.
– Thông qua dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ tháng 8/2018; phương hướng hoạt động chi bộ tháng 9/2018.
– Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong chi bộ.
– Đờng chí Huyen kể câu chuyện về Bác Hồ: Hai ban tay..
– Đánh giá việc thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong chi bộ.
– Chi bộ thảo luận.
– Kiểm điểm đảng viên chấp hành tháng 9/2018: đ/c Phan Nguyen Quynh Anh và đ/c Tong Thi Phuong Thao.
– Bí thư kết luận.
– Chi bộ biểu quyết dự thảo Nghị quyết tháng 9/2018 của chi bộ.
– Kết thúc cuộc họp chi bộ.