Họp chi bộ Phòng ban 3 Tháng 6 năm 2019

Trần Văn Trung đăng vào 03/06/2019 - 13:21
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2019
Ngày thực hiện 03/06/2019 00:00
Địa điểm Phong hop 2
Số đảng viên 16
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do – Thai Phu Hao; Ly do: dang nghi phep va lo chuyen gia dinh.o Khanh Hoa;
– Bui Duc Anh; Ly do: dang nghi phep va lo chuyen gia dinh o Ha Noi.
– Nguyen Xuan Hao: Ly do: du lop huan luyen tu ve nam 2019 tai Ban CHQS thanh pho Thu Dau Mot.
– Pham Van Thinh; Ly do: di cong tac tai thanh pho Ho Chi Minh;
Nội dung A. Nội dung sinh hoạt chi bộ
Phần Mở đầu
1. Thu nộp đảng phí quy 2/2019
2. Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
3. Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ
4. Cử thư ký: Danh Hua Quoc Nam
Phần Nội dung
5. Thông tin thời sự
6. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ 05/2019
7. Đánh giá việc học tập làm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
8. Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII trong chi bộ
9. Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ.
10. Đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng 6/2019;
11. Chi bộ thảo luận
Phần Kết luận
12. Bí thư nêu tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận.
13. Chi bộ biểu quyết.
Phần Kiểm tra, giám sát chi bộ
14. Kiem tra dang vien, chap hanh d/c Tong Thi Phuong Thao;
B. Nội dung sinh hoạt chuyên đề
Chuyên đề sinh hoạt quý II của chi bộ: Chi bộ Phòng ban 3 thực hiện chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.