Họp chi bộ Phòng ban 3 Tháng 5 năm 2020

Trần Văn Trung đăng vào 07/05/2020 - 16:59
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2020
Ngày thực hiện 08/05/2020 00:00
Địa điểm Phong hop 1
Số đảng viên 20
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Phần Mở đầu
1. Thu nộp đảng phí: quý 2/2020
2. Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
3. Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ.
4. Cử thư ký.
Phần Nội dung
5. Thông tin thời sự
6. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 04/2020 va Đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng 5/2020;
7. Đánh giá việc học tập làm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
8. Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII trong chi bộ
9. Trien khai Ke hoach Kiem tra, giam sat cua chi bo nam 2020 va Ban Dang ky thuc hien lam theo Bac nam 2020 cua chi bo Hanh chinh 2.
10. Chi bộ thảo luận
Phần Kết luận
11. Bí thư nêu tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận.
12. Chi bộ biểu quyết.