Họp chi bộ Phòng ban 3 Tháng 4 năm 2020

Trần Văn Trung đăng vào 06/04/2020 - 10:57
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2020
Ngày thực hiện 09/04/2020 00:00
Địa điểm Hop online (qua mail)
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do Khong
Nội dung 1. Chuẩn bị
– Thông báo tình hình họp chi bộ; đóng đảng phí;
– Thông tin thời sự: tình hình dich bệnh COVID 19.
– Cử thư ký buổi họp chi bộ;
2. Nội dung cuộc họp
– Thông qua Dự thảo Nghị quyết chi bộ tháng 4/2020;
– Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc; Quy chế phối hợp; Phân công công việc chi bộ;
– Đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và tình hình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng, khóa XII của chi bộ.
– Ý kiến đóng góp của đảng viên đối với các Dự thảo;
– Gửi mail lại cho thư ký chi bộ.
– Chi ủy thống nhất, ban hành nghị quyết.