Họp chi bộ Phòng ban 3 Tháng 4 năm 2019

Trần Văn Trung đăng vào 01/04/2019 - 11:05
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2019
Ngày thực hiện 04/04/2019 00:00
Địa điểm Phong E2.102.
Số đảng viên 16
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do 00
Nội dung Phần Mở đầu
1. Thu nộp đảng phí
2. Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
3. Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ
4. Cử thư ký.
Phần Nội dung
5. Thông tin thời sự
6. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước;
7. Đánh giá việc học tập làm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
8. Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII trong chi bộ
9. Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ.
10. Đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng sau;
11. Chi bộ thảo luận
Phần Kết luận
12. Bí thư nêu tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận.
13. Chi bộ biểu quyết.
Phần Kiểm tra, giám sát chi bộ
14. Thông qua KH kiểm tra, giám sát năm 2019 của chi bộ
Sinh hoạt chuyên đề
15. Chuyên đề sinh hoạt quý II của chi bộ: Chi bộ Phòng ban 3 thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng, khóa XII vào tình hình hoạt động của các đơn vị phòng ban thuộc chi bộ 3.