Họp chi bộ Phòng ban 3 tháng 4 năm 2018

Trần Văn Trung đăng vào 03/04/2018 - 15:02
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2018
Ngày thực hiện 05/04/2018
Địa điểm Phong hop 2
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Khong
Nội dung Phần Mở đầu
– Thu nộp đảng phí
– Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
– Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ; Cử thư ký.
Phần Nội dung
– Thông tin thời sự
– Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 3/2018;
– Đánh giá việc học tập làm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kể mẫu chuyện về Bác Hồ: Bac Ho voi nhan dan Mien Nam
– Đánh giá thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong chi bộ thang 3/2018
– Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ.
– Đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng 4/2018
– Chi bộ thảo luận
Phần Kết luận
– Bí thư nêu tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận.
– Chi bộ biểu quyết.
Sinh hoạt chuyên đề
-. Chuyên đề sinh hoạt quý II của chi bộ: Chi bộ Phòng ban 3 học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.