Họp chi bộ Phòng ban 3 Tháng 3 năm 2019

Trần Văn Trung đăng vào 05/03/2019 - 14:21
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2019
Ngày thực hiện 05/03/2019 00:00
Địa điểm Phong hop 1
Số đảng viên 16
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do 01. Doan Ngoc Nhu Tam
Ly do: Du hop Hoi dong nhan dan tinh Binh Duong.
Nội dung 1. Thu nộp đảng phí
2. Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
3. Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ
4. Cử thư ký.
5. Thông tin thời sự
6. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 1, 2/2019;
7. Đánh giá việc học tập làm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
8. Đánh giá thực hiện Nghi quyet 4, BCH TU khoa XII trong chi bộ
9. Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ.
10. Đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng 03/2019
11. Chi bộ thảo luận
12. Bí thư nêu tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận.
13. Chi bộ biểu quyết.