Họp chi bộ Phòng ban 3 tháng 3 năm 2018

Trần Văn Trung đăng vào 02/03/2018 - 15:37
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2018
Ngày thực hiện 05/03/2018
Địa điểm Phong hop E2.102
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thu nộp đảng phí
– Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ
– Thông tin thời sự
– Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 1,2/2018; Đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng 3/2018.
– Đánh giá việc học tập làm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
– Đánh giá thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong chi bộ
– Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ.
– Chi bộ thảo luận
– Bí thư nêu tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận.
– Chi bộ biểu quyết.
– Ket thuc