Họp chi bộ Phòng ban 3 Tháng 12 năm 2018

Trần Văn Trung đăng vào 17/12/2018 - 15:15
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2018
Ngày thực hiện 18/12/2018 00:00
Địa điểm Phong hop 2
Số đảng viên 15
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Dong dang phi;Thong tin thoi su.
– Họp chi bộ báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ tháng 11 và phương hướng hoạt động tháng 12;
– Danh gia viex thuc hien Chi thi 05 va Nghi quyet 4, BCH Trung uong khoa XII.
– Thao luan. Bieu quyet.
– Kiểm điểm, danh gia, xep loai to chuc dang, đảng viên cuối năm theo hướng dẫn của cấp trên.
– Thao luan. Bieu quyet.