Họp chi bộ Phòng ban 3 tháng 12 năm 2017

Trần Văn Trung đăng vào 05/12/2017 - 09:40
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2017
Ngày thực hiện 07/12/2017
Địa điểm Phong hop 1 (E2.101)
Số đảng viên 15
Có mặt 1
Vắng mặt, lý do Dc Doan Ngoc Nhu Tam ban du hop Hoi dong nhan dan tinh, tu ngay 6/12 den ngay 8/12.
Nội dung – Dong dang phi. Thong bao tinh hinh chi bo du hop. Thong tin thoi su
– Thong qua du thao Nghi quyet thang 12/2017.
– Danh gia thuc hien Chi thi 05 cua Bo Chinh tri cua chi bo.
– Danh gia thuc hien Nguyen tac Phe binh va Tu phe binh cua chi bo.
– Ke mau chuyen ve Bac Ho.
– Ket luan cuoc hop chi bo va Nghi quyet chi bo 12.2017.
– Thong qua Huong dan kiem diem, danh gia phan loai cong chuc, vien chuc va to chuc dang, dang vien nam 2017.
– Thong qua ban bao cao tong ket chi bo nam 2017.
– Thong qua Ban kiem diem chi uy Phong ban 3.
– Thong qua bieu diem danh gia chi bo.
– Kiem diem, danh gia, phan loai cac dang vien trong chi bo.
– Ket luan: kiem diem, phan loai chi bo va dang vien nam 2017.