Họp chi bộ Phòng ban 3 tháng 11 năm 2017

Trần Văn Trung đăng vào 03/11/2017 - 09:40
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2017
Ngày thực hiện 03/11/2017
Địa điểm Phong E2.101
Số đảng viên 12
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Khong
Nội dung – Dong dang phi.
– Thong bao tinh hinh chi bo du hop; noi dung hop chi bo; bau thu ky.
– Thong qua du thao nghi quyet chi bo thang 11/2017
– Nhan xet ve tinh hinh thuc hien Chi thi 05 cua chi bo; nhan xet tinh hinh thuc hien nguyen tac Phe binh va tu phe binh cua chi bo.
– Ke chuyen ve Bac Ho: Nhung loi can dan quy bau cua Bac doi voi doi ngu thay co giao.
– Thong qua bao cao tong ket kiem tra, giam sat cua chi bo nam 2017.
– Thao luan.
– Sinh hoat chuyen de: Nang cao chat luong sinh hoat chi bo Phong ban 3.
– Bi thu ket luan; chi bo bieu quyet.
– Tien hanh Le Ket nap dang vien moi cho ba quan chung: Phan Nhan Trung; Phan Thi Thanh Huyen va Tong Thi Phuong Thao.
– Ket thuc buoi sinh hoat.