Họp chi bộ Phòng ban 3 Tháng 10 năm 2018

Trần Văn Trung đăng vào 06/11/2018 - 07:26
Người báo cáo Trần Văn Trung
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2018
Ngày thực hiện 06/11/2018 00:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 15
Có mặt 1
Vắng mặt, lý do Nguyễn Thị Phương Trúc; Lý do: Bảo vệ luận văn thạc sỹ tại thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung 1. Nội dung họp chi bộ
– Thông tin về tình hình chi bộ dự họp; đóng đảng phí; thông tin thời sự.
– Báo cáo tình hình chi bộ hoạt động tháng 10/2018 và dự kiến công việc thực hiện của chi bộ tháng 11/2018.
– Đánh giá chi bộ thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
– Đánh giá chi bộ thực hiện Nghị quyết 4, BCH TW Đảng khóa XII.
– Kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
– Kiểm tra đảng viên chấp hành: đ/c Danh Hứa Quốc Nam và đ/c Phan Nhân Trung.
– Thông qua bản báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát chi bộ năm 2018.
– Thông qua hồ sơ chuyển đảng chính thức cho 3 đ/c: Phan Thị Thanh Huyền, Tống Thị Phương Thảo, Phan Nhân Trung.
– Thông báo đảng viên chuẩn bị nộp Bản nhận xét đảng viên nơi cư trú.
– Chi bộ thảo luận.
– Bí thư kết luận. Biểu quyết. Kết thúc buổi sinh hoạt.
2. Nội dung sinh hoạt chuyên đề
– Đồng chí Thịnh trình bày về “Cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, tác phong của người đứng đầu theo Hồ Chí Minh”.
– Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến.
– Bí thư kết luận.
– Kết thúc buổi sinh hoạt.