Họp chi bộ Phòng ban 3 Tháng 1 năm 2019

Trần Văn Trung đăng vào 15/01/2019 - 16:48
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2019
Ngày thực hiện 16/01/2019 00:00
Địa điểm Pho2ng hop5 3
Số đảng viên 16
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Đóng đảng phí quy 4/2018; thong tin thoi su
– Đánh giá kết quả lãnh đạo của Chi bộ trong tháng 12/2018.
– Thông qua nghị quyết của Chi bộ trong tháng 1 va 2/2019:
– Lãnh đạo viec xay dung KH chi bo thuc hien NQ lan thu 8, BCH TU khoa XII; viet ban thu hoach;
– Viet ban Cam ket thuc hien nghi quyet cua Dang.
– Lãnh đạo cac don vi chuẩn bị Hội nghị CB,CV các đơn vị năm 2018-2019; Tham dự sơ kết HKI và Hội nghị CBVC cấp trường ngày 25/01/2019
– Lãnh đạo việc mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi – 2019 vui tươi, an toàn và tiết kiệm.
– Ke mau chuyen ve Bac Ho.
– Thao luan – Buyet quyet.
– Ket thuc buoi sinh hoat.