Họp chi bộ Phòng ban 3 tháng 1 năm 2018

Trần Văn Trung đăng vào 08/01/2018 - 15:42
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2018
Ngày thực hiện 09/01/2018
Địa điểm Phong E2.101
Số đảng viên 15
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Huynh Thi Muoi, ba65n chuye6n gia d9inh2.
Nội dung – Dong dang phi; thong qua tinh hinh hop chi bo; thong tin thoi su noi bat.
– Thong qua du thao Nghi quyet chi bo thang 1, 2/2018.
– Danh gia thuc hien CT so 05 cua Bo Chinh tri; Ke mau chuyen ve Bac Ho voi HSSV.
– Danh gia cong tac Phe binh va Tu phe binh trong chi bo.
– Chi bo thao luan.
– Thong qua Ke hoach kiem tra, giam sat chi bo Phong ban 3 nam 2018.
– Thogn qua Ban kiem diem dc Huynh Thi Muoi de lam ho so chuyen sinh hoat dang ve noi cu tru. Ly do, nghi huu.
– Sinh hoat chuyen de: Chi bo phong ban 3 thuc hien Nghi quyet 06 cua BCH TW Dang khoa XII. Chi bo dong gop y kien.
– Bi thu ket luan. Bieu quyet. ket thuc cuoc hop.